18
ΙΑΝ

Ridenco: Διευκρινίσεις σχετικά με την μειοψηφική συμμετοχή στην "Αττικά Πολυκαταστήματα"


 Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την μειοψηφική συμμετοχή (10%) του Ομίλου Ridenco στην εταιρία Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ, δίνει με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστρήριο Αθηνών η εισηγμένη εταιρία.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Ridenco απέκτησε το 2004 συμμετοχή 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ την οποία μεταβίβασε εντός του 2007 στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) θυγατρική εταιρία (συμμετοχή εταιρίας 90%) Woodland Designs Plc στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδιασμού του Ομίλου. Στις 23.3.2010 η θυγατρική απέκτησε κατά 100% την αδρανή κυπριακή εταιρία Brighttype Limited έναντι 3.500 ευρώ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για επενδυτικούς σκοπούς. Στις 29.3.2010 η θυγατρική εισέφερε τη συμμετοχή έναντι αύξησης κεφαλαίου στην Brighttype Limited.

Στην συνέχεια η τελευταία εταιρία επωλήθη στις 23.4.2010 επ' ωφελεία της θυγατρικής και του Ομίλου, προκειμένου να ικανοποιηθούν, ως κατωτέρω αναφέρεται, το ταχύτερο δυνατό οι ανάγκες αυτών σε κεφάλαιο κίνησης, σε περίοδο που οι τράπεζες αντιμετώπιζαν αιτήματα χορηγήσεων από επιχειρήσεις του κλάδου με ιδιαίτερη φειδώ. Η ανωτέρω μεταβίβαση της συμμετοχής και η εν συνεχεία πώληση της μέσω της Brighttype εγένετο κατόπιν αιτήματος της αγοράστριας - συνδεδεμένου μέρους κατά το ΔΛΠ 24 κ. Μυρτούς Καροτσιέρη, συζύγου του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας κ. Μωρίς Φρανσές βάσει σχετικού προσυμφώνου αγοράς. Η πώληση ενεκρίθη από την α' επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ridenco που έλαβε χώρα στις 12.7.2010.

To τίμημα πώλησης της Brighttype από την θυγατρική Woodland Designs ανήλθε σε 1,3 εκατ. ευρώ πλέον ποσοστού 5% επί της διαφοράς μεταξύ της νέας τιμής ενδεχόμενης περαιτέρω πώλησης και του ποσού των 1,3 εκατ. ευρώ που πιθανόν να προκύψει εφόσον η αγοράστρια προβεί σε πώληση της υυμμετοχής εντός διετίας από την αγορά της Βrighttype. Eπιπρόσθετα ως προϋπόθεση για την διενέργεια της πώλησης ετέθη η εξασφάλιση λήψης από την θυγατρική τριετούς δανείου ποσού 1 εκατ. ευρώ, υποχρέωση η οποία και εκπληρώθηκε μέσω δανείου που έλαβε εταιρία συμφερόντων της αγοράστριας από τράπεζα, χορήγησης της από αυτή προς την συγγενή Ridenco Commercial και εν συνεχεία από την τελευταία στην θυγατρική.

Εκ του τιμήματος των 1,3 εκατ. ευρώ, ποσό 800.000 ευρώ κατεβλήθη από την αγοράστρια στην θυγατρική τοις μετρητοί ενώ το υπόλοιπο ποσό των 500.000 ευρώ θα καταβληθεί εντός τριετίας από την τέλεση της συναλλαγής. Σημειώνεται ότι το δάνειο του 1 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε από την θυγατρική κατά την τέλεση της συναλλαγής. Κατά συνέπεια με την τέλεση της συναλλαγής εισέρευσε στο ταμείο της θυγατρικής και κατ' επέκταση του ομίλου συνολικό ποσό 1,8 εκατ. ευρώ.

Produced by