19
ΙΑΝ

Ανδρομέδα: Ζημίες έναντι κερδών το 2010


Ζημιογόνο ήταν το 2010 για την Alpha Trust Ανδρομέδα. Ειδικότερα, η εταιρία παρουσίασε ζημιές, μετά από φόρους, ύψους € 3,140 εκατ. (στο εξάμηνο ήταν € -5,392 εκατ.) έναντι κερδών, μετά από φόρους, ύψους € 3,257 εκατ. στη χρήση 2009.


Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει την 11/2/2011, μεταξύ άλλων θεμάτων, την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν συνολικά σε € -1,19 εκατ. περίπου και προέρχονται από ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων, ποσού € 2,81 εκατ. και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου, ποσού € 1,62 εκατ. περίπου.

Οι αποδόσεις των εταιριών του κλάδου το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, κυμάνθηκαν από +0,99% έως -14,07% και ήταν σημαντικά καλύτερες από το Γενικό Δείκτη του Χ.Α., ο οποίος την ίδια περίοδο, υποχώρησε κατά -35,62%. Η απόδοση της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ανήλθε σε -5,91%.

Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρίας, στο τέλος της χρήσης, ανήλθε σε € 1,79 και η χρηματιστηριακή τιμή της σε € 1,17. Διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount -34,64%. Οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου διαπραγματεύονταν επίσης σε discount από -16,03% έως -44,44% με το μεσοσταθμικό discount να διαμορφώνεται σε -36,57%.

Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο τέλος του εννεάμηνου, ανήλθε σε € 49,16 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 5,91% από την αρχή της χρήσης. Το χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές περιλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών, ήταν επενδεδυμένο κατά περίπου 69,15% σε μετοχές (από το οποίο 40,16% στο εσωτερικό και 28,99% εκτός Ελλάδας), κατά 14,62% σε ομόλογα , κατά 4,56% σε διαθέσιμα και κατά 11,67% σε funds εξωτερικού.
Η γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου της εταιρίας στο τέλος της χρήσης, διαμορφώθηκε κατά περίπου 55,80% στην Ελλάδα, 3,53% σε χώρες της ζώνης του ευρώ (εκτός Ελλάδας), 27,97% στις ΗΠΑ, 6,01% στην Ελβετία , 2,15% στη Ρουμανία, 0,25% στην Αυστραλία και 4,30% στη Νορβηγία.

Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας, κατά τη λήξη της χρήσης 2010, ήταν στις εταιρίες S&B, NESTLE, FRIGOGLASS, MATTEL, APPLE, ΤΙΤΑΝ, BLACKROCK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, COCA COLA, RECONSTRUCTION CAPITAL II.
Produced by