21
ΙΑΝ

Κρέκα: Επιμήκυνση διάρκειας δανείων


Την ένταξη της εταιρίας τροφίμων ΚΡΕΚΑ στις ευνοϊκές διατάξεις απόφασης που αφορά επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας, ενέκρινε στις 14/1/2011 το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία να μην καταβάλει δόσεις για το χρονικό διάστημα από 31.12.10 έως 31.12.13 σε δάνεια για τα οποία έχει δοθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου με προγενέστερη υπουργική απόφαση ενώ παράλληλα επιμηκύνεται η διάρκεια των δανείων αυτών μέχρι την 31.12.2022 από 31.12.2016 που ήταν μέχρι σήμερα.

Ως επιτόκιο ρύθμισης ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς του ν. 128/1975 (0,60%).

Produced by