24
ΙΑΝ

Xαλκόρ: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 12,250 εκατ. ευρώ


Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. γνωστοποιεί , την υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 12.250.000 με την τράπεζα ALPHA BANK.

Το δάνειο είναι 2ετούς διάρκειας και εκδίδεται στα πλαίσια του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 17/6/2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και της από 09/12/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας και η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.
Produced by