25
ΙΑΝ

ΕΛΤΡΑΚ: Πρόθεση για συμμετοχή σε διαγωνισμό της ΔΕΗ


Την πρόθεση της να λάβει μέρος σε διαγωνισμό της Διεύθυνσης Υλικού & Προμηθειών Ορυχείων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. με αριθμό διακήρυξης ΔΥΠΟΡ 200004, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό κατασκευής Caterpillar ανακοίνωσε η ΕΛΤΡΑΚ.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ανώνυμες εταιρείες μέτοχοι της, που οφείλουν σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Π.Δ. 82/1996 όπως ισχύουν να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, οφείλουν να της παράσχουν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις αυτές, περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους.

Τέλος γνωστοποιούνται και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 82/1996 κυρώσεις περί στέρησης α) των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας και β) των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.
Produced by