25
ΙΑΝ

ΕΛΒΑΛ: Έκδοση τριών ομολογιακών δανείων με την Alpha Bank


Η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει , την υπογραφή τριών συμβάσεων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού €7.547.123 εκατ. με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Μια σύμβαση από τις παραπάνω, αφορά δάνειο ποσού €4.000.000, 2ετούς διάρκειας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας ενώ οι άλλες δύο συμβάσεις δανείων ποσού €3.547.123 έχουν 4ετή διάρκεια και θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο Ν.3299/2004.

Τα δάνεια εκδίδονται στα πλαίσια του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 16 Ιουνίου 2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Produced by