25
ΙΑΝ

ΣΩΛΚ: Kαθυστερεί η είσπραξη απαίτησης 24,2 εκ. δολαρίων


Kαθυστερεί η είσπραξη ληξιπρόθεσμης απαίτησής της ΣΩΛΚ ύψους περίπου 24,2 εκατομμυρίων δολαρίων  από πώληση προϊόντων σε ξένη εταιρία που δραστηριοποιείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για την καθυστέρηση αυτή, για την οποία δεν ευθύνεται, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έχει προβεί σε όλες τις πρόσφορες νομικές ενέργειες ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η παραπάνω απαίτηση, αποτιμώμενη την 31/12/2010 σε 18,13 εκατομμύρια ευρώ, καταχωρείται στο κονδύλι ''Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις'' στο Ενεργητικό της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Σημειώνεται οτι η ΣΩΛΚ εκτιμά με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα ότι οι υφιστάμενες συνολικές προβλέψεις ύψους 7,79 εκατ. ευρώ επαρκούν για την κάλυψη ενδεχόμενης ζημίας από την ανωτέρω αιτία.
Produced by