26
ΙΑΝ

Druckfarben: Έναρξη διαδικασιών απόσχισης κλάδου


Την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου Γραφικών Τεχνών της εταιρίας και του κλάδου Εμπορίας Γραφικών Τεχνών της κατά 100% θυγάτρικής της "DFH Druckfarben Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Μελανιών και Χρωμάτων", με σκοπό τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας και είσφοράς τους σε αυτή, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκε να ανατεθεί η σύνταξη έκθεσης αποτίμησης των λογιστικών καταστάσεων των κλάδων, που θα συνταχθούν για τους σκοπούς του ως άνω μετασχηματισμού, στους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές Ανδρέα Τσαμάκη και Γεώργιο Μπατσούλη της BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ.

Produced by