27
ΙΑΝ

Euroline: Η κα Παπαστρατη επόπτρια εκκαθάρισης


Την κα Σοφία Παπαστρατή διόρισε επόπτρια της εκκαθάρισης η Euroline. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσε ότι η Εταιρία αποφάσισε τη λύση και τη θέση της σε εκκαθάριση προκειμένου τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου της να ανταλλαγούν με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου του ν. 3283/2004 που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό

Έθεσε, για τον ίδιο λόγο που μνημονεύεται ανωτέρω, την Εταιρία σε εκκαθάριση κατ' εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 37 και της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3371/2005, προκειμένου τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου της να ανταλλαγούν με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου του ν. 3283/2004 που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό


Η εν λόγω απόφαση επιδόθηκε την 26η Ιανουαρίου 2011 στην ανωτέρω ορισθείσα επόπτρια της εκκαθάρισης της Εταιρίας και στην Εταιρία.


Produced by