28
ΙΑΝ

Lamda Development:Την 1/2 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α.


Την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2011 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 227.050 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Lamda Development SA.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 68.115,00 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 11 άτομα, με τιμή διάθεσης 2,5 ευρώ ανά μετοχή για συνολικά 227.050 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις αποφάσεις των τακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων της 23.06.2006 και 20.05.2010 και της από 17.12.2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Με απόφαση της εταιρίας ορίστηκε ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ από την 01.02.2011. Κατά την ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Produced by