28
ΙΑΝ

MPB: Πώληση του 85% της Laiki Bank Australia


Τη συμφωνία με την Bank of Beirut s.a.l. που αφορά την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Laiki Bank Australia Ltd ανακοίνωσε η Marfin Popular Bank Public.

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα:

Α. Η ΜΡΒ πωλεί 85% της Laiki Bank Australia, στην Bank of Beirut με συνολικό αντίτιμο AUS$ 142,9εκ. (€ 104,3εκ.).

Β. Η ΜΡΒ θα παραμείνει ως μειοψηφικός μέτοχος στην Laiki Bank Australia Ltd τουλάχιστον έως τον Φεβρουάριο του 2013. Μετά την ημερομηνία αυτή, η ΜΡΒ θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής της στην Bank of Beirut.

Οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές έχουν δοθεί στην ΜΡΒ από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στην Bank of Beirut από την Australia Prudential Regulatory Authority. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου, η οποία έχει ζητηθεί από την Bank of Beirut.

Το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο 1,67 φορές περίπου της καθαρής λογιστικής αξίας της Laiki Bank Australia Ltd στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα κέρδη από την πώληση ύψους περίπου € 52,7εκ. τα οποία θα πραγματοποιηθούν το 2011.

Η Laiki Bank Australia Ltd συνεστήθη το 2001 και από τότε λειτούργησε στην Αυστραλία προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα στην Κυπριακή και την Ελληνική κοινότητα μέσω ενός δικτύου δέκα καταστημάτων και 125 υπαλλήλων. Η Laiki Bank Australia έχει σύνολο ενεργητικού €680εκ., σύνολο χορηγήσεων €543εκ. και καταθέσεις €565εκ., στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, τα οποία αντιστοιχούν σε 1,6% του συνολικού ενεργητικού, 2,0% των συνολικών χορηγήσεων και 2,3% των συνολικών καταθέσεων του Ομίλου της ΜΡΒ, στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, αντίστοιχα.

Η ΜΡΒ εκτιμά ότι η μεταβίβαση αυτή θα της επιτρέψει τη συνέχιση των τριών κύριων πυλώνων της στρατηγικής της που αφορούν στην: α) ενίσχυση της θέσης της στην κυπριακή αγορά, β) υποστήριξη της επεκτεινόμενης πελατειακής βάσης από διεθνείς τραπεζικές εργασίες, γ) επιλεκτική επέκταση σε αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές.

Η ΜΡΒ αναμένει ότι η συναλλαγή αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου και τον δείκτη Tier 1 κατά περίπου 27bps, με αποτέλεσμα περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.

Η ΜΡΒ συμφώνησε στρατηγική συνεργασία με την Bank of Beirut αναφορικά με τις δραστηριότητες των δύο τραπεζών στην Αυστραλία, την Κύπρο και το Λίβανο.
Produced by