28
ΙΑΝ

Attica Bank: Εγκρίθηκε η εξαγορά προνομιούχων μετοχών


 Ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της η γενική συνέλευση της Attica Bank και αποφάσισε ομόφωνα την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα στα πλαίσια του Ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας 100.199.999,9 ευρώ έναντι μετρητών, υπό την προϋπόθεση λήψης των λοιπών κατά νόμο εγκρίσεων και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις σε λειτουργούς της Τράπεζας για όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση επικύρωσε κατά πλειοψηφία, την ανακοινωθείσα σε αυτή:

- Εκλογή του κ. Γεωργίου Ξιφαρά, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Σπυρίδωνα Παντελιά και

- Ενσωμάτωση στο Δ.Σ. της Τράπεζας του κ. Γεωργίου Χορταρέα ως πρόσθετου, μη εκτελεστικού μέλους, που ορίσθηκε εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, δυνάμει της υπ'αριθμ. 26320/Β1278 της 18-6-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Produced by