31
ΙΑΝ

Trastor: Στα 5,2 εκατ. ευρώ τα κέρδη το 2010


Σε 5,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων και προ μεταβολών αποτιμήσεων ακινήτων της Trastor για το 2010 έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η εταιρεία εμφάνισε αύξηση μισθωμάτων 10,5% και λειτουργικών κερδών 17% το 2010.

Τα έσοδα της εταιρείας από μισθώματα το 2010 ανήλθαν στα 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 7 εκατ. ευρώ την περσινή χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 10,5%. Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη (Κεφάλαια από την επιχειρηματική λειτουργία-Funds From Operations) ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ το 2009. Αναλυτικότερα η πορεία των βασικών μεγεθών της εταιρείας έχει ως εξής :

- Τα κέρδη προ φόρων και μεταβολών αποτιμήσεων ακινήτων ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,4 εκατ. ευρώ της περσινής χρήσης.

- Τα κέρδη μετά φόρων και προ μεταβολών αποτιμήσεων ακινήτων ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ της περσινής χρήσης. Μετά τον υπολογισμό διαφορών (ζημιών) αποτίμησης ύψους 10 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα διαμορφώνονται σε ζημιές 4,8 εκατ. ευρώ . Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2010 επιβαρύνθηκαν και με έκτακτη φορολογική εισφορά ύψους 332 χιλ. ευρώ

- Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτέλεσμα της πλήρους στελέχωσης της εταιρείας και δευτερεύοντος στην αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων που έγιναν με γνώμονα την αύξηση της εμπορικότητας συγκεκριμένων ακινήτων. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων για τη τρέχουσα οικονομική χρήση του 2011 αναμένεται να μειωθεί σημαντικά.

- Η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων ανέρχεται σε 97 εκατ. ευρώ έναντι 107 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση που οφείλεται στην αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας των ακινήτων σε χαμηλότερες τιμές. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας ανέρχονται σε 6,9 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 31-12-2010 ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ. Η εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV) ανήλθε σε 101,6 εκατ. ευρώ ή 1,85 ευρώ ανά μετοχή έναντι 2,05 ευρώ ανά μετοχή στις 31-12-2009.

Το προτεινόμενο μέρισμα προς διανομή ανέρχεται σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή.
Produced by