31
ΙΑΝ

Attica AE Συμμετοχών: Στα 159.078.065 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό της κεφάλαιο


 Στο ποσό των 159.078.065 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Attica AE Συμμετοχών μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση 29.236.320 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 191.660.320 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,83 ευρώ η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές πιστώθηκαν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο ΣΑΤ και άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 31η Ιανουαρίου 2011.
Produced by