31
ΙΑΝ

Eurobank Properties: Πτώση 80% στα κέρδη για το 2010


Κέρδη ύψους 8 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Eurobank Properties παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το 2010, έναντι 39,60 εκατ .ευρώ της αντίστοιχής περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 80%.


Η μείωση των κερδών οφείλεται βασικά:

Στην μείωση της εκτιμωμένης αξίας των ακίνητων της κατά €27,3εκ. έναντι αύξησης €4,5εκ. πέρυσι. Η μείωση αυτή οφείλεται στις συνθήκες που επικράτησαν στη αγορά του επαγγελματικού ακινήτου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά την διάρκεια της περιόδου.

Επιπλέον η οικονομική χρήση επιβαρύνθηκε συνολικά με €4,0εκ. λόγω της μεγαλύτερης έκτακτης εισφοράς, της περαίωσης υποθέσεως που εκκρεμοδικούσε και της τακτοποίησης των ημιυπαιθρίων και λοιπών χώρων των ακινήτων της.

Τα έσοδα από τόκους τέλος, μειώθηκαν κατά €1,1 εκ. λόγω κυρίως της μείωσης των καταθετικών επιτοκίων και της μείωση των μέσων επενδεδυμένων κεφαλαίων στην χρήση που έληξε.

Αντίθετα

α. Τα έσοδα ενοικίων και κοινοχρήστων παρουσίασαν αύξηση κατά 6,2% και ανήλθαν σε €44,64 εκ. από €42,03 εκ. σε σχέση με πέρυσι παρά την επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας.

β. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 21% και ανήλθαν σε €2,9εκ. από €3,7εκ. παρότι αυξήθηκε ο Φ.Π.Α.

γ. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά €0,59 εκ. ή 17%.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι:

α. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας ( χωρίς την αναπροσαρμογή των παγίων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων εσόδων) να παρουσιάσουν αύξηση κατά 9% σε €37,8 εκ από €34.6 εκ. και

β. Τα κεφάλαια από λειτουργία ("Funds from Operations") να αυξηθούν κατά 2%.

Η εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας (ΝΑV) παρουσίασε μικρή μείωση και ανήλθε στα €700 εκ. (€11,49 ανά μετοχή) από €728 (€11,94 ανά μετοχή) επειδή όπως προαναφέρθηκε μειώθηκαν οι εκτιμώμενες αξίες των ακινήτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α, με discount περί το 48%.

 

Produced by