02
ΦΕΒ

Ιmperio: Α.Μ.Κ. κατά 10.865.081,85 €


H εταιρία Imperio - Argo Group AME ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε τα ακόλουθα:

- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 10.865.081,85 με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 31.043.091 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,35 ανά μετοχή, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά και τιμή διάθεσης ανά μετοχή στο άρτιο.

Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν προ των εξόδων έκδοσης ανέρχονται σε μέχρι € 10.865.081,85.

Αναλυτικά στοιχεία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου περιέχονται στη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της Εταιρίας ( www.imperio.gr)

Τα δικαιώματα προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχούν σε ίδιες μετοχές της Εταιρίας ή θυγατρικών της δεν θα προσαυξήσουν τα δικαιώματα προτίμησης των λοιπών μετόχων, αλλά θα πουληθούν.

Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα δημοσιευθεί μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Produced by