03
ΦΕΒ

Ε.Κ.: Πρόστιμα 216.000 ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα


Πρόστιμα ύψους 216.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, για παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 576η/3.2.2011 συνεδρίασή του έλαβε τις εξής αποφάσεις:

-Επέβαλε πρόστιμο 150.000 ευρώ στον κ. Χρήστο Αθανασιάδη διότι προέβη δύο φορές σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών της εταιρίας CAPITAL INVESTORS S.A. SPF με έδρα το Λουξεμβούργο, σε συνολικά 229 επενδυτές στην Ελλάδα χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου και χωρίς λήψη σχετικής άδειας.

-Επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Ζαβλιάρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ για μη παροχή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρακωλύοντας την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

-Επέβαλε πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ στον κ. Αθανάσιο Κατσιρούμπα, διότι ως υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 προέβη σε εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συναλλαγών επί της μετοχής της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

-Επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρεία Νηρεύς ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., διότι καθυστέρησε να ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό την έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων που προέκυψαν από την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

-Επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ στην εταιρία KΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, διότι χρέωσε μεριδιούχους της με υψηλότερη προμήθεια από την προβλεπόμενη (άνιση μεταχείριση μεριδιούχων).

Τέλος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρίας ΕΥΡΩΜΕΣΙΤΙΚΗ AEEΔ με έδρα την Αθήνα, διότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί.Produced by