04
ΦΕΒ

Info-Quest: Αγορά 4.100 ιδίων μετοχών μέσω της Eurobank EFG Χρηματιστηριακή


Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι  και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 10/01/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 03/02/2011, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Χρηματιστηριακή", σε αγορά 4.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,51 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.171,17 ευρώ.
Produced by