04
ΦΕΒ

Eurobank Properties: Αγορά 860 μετοχών μέσω της Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.


Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 16 Μαρτίου 2009) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 16 Μαρτίου 2009), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

Στις 03.02.2011 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €6.33 ανά μετοχή, 860 μετοχές, συνολικής αξίας €5.448.
Produced by