07
ΦΕΒ

Eυρωπαϊκή Πίστη: Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2007-2009


Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2007 έως 2009.

Τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία κρίθηκαν ακριβή και επαρκή. Από τον έλεγχο προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους € 241.389,00.

H εταιρεία για αυτές τις χρήσεις είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη συνολικού ύψους € 170.000,00 και η διαφορά ύψους € 71.389,00 θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως 2010.
Produced by