07
ΦΕΒ

Πετζετάκις: Έως τέλος Φεβρουαρίου, η χρηματοδότηση από την εταιρία Javes Services


Στη χρηματοδότηση της Πετζετάκις ΑΕ ποσού 25 εκατ. ευρώ θα προβεί σε πρώτη φάση έως τέλος Φεβρουαρίου η εταιρία Javes Services Inc., μέσω ρευστοποίησης εκδοθέντος ομολόγου, zero coupon bond, με ενέχυρα AAA 120% ομολόγων Αμερικανικού Δημοσίου.

Το εν λόγω ομόλογο διαπραγματεύεται σε ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο και τα στοιχεία αυτού έχουν επαρκώς επιδειχτεί προς τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, καθώς και δύναται να επιδειχθούν και στο σύνολο των ομολογιούχων δανειστών, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τον εκπρόσωπο της Javes Services Inc., κατόπιν της από 04.02.2011 επίστολής του, προς το σύνολο αυτών.

Όπως διευκρινίζει η διοίκηση της εταιρίας, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εισροή των 25 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί με δανειακή σύμβαση, το τελικό κείμενο της οποίας πρόκειται να έρθει άμεσα προς ψήφιση από το ΔΣ της εταιρίας, κατόπιν της ολοκλήρωσης των τελικών όρων αυτής από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Για την περαιτέρω ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρία ενημέρωσε ότι η εν λόγω δανειακή σύμβαση θα είναι μακροπρόθεσμης διάρκειας, τουλάχιστον 7ετους διάρκειας, με ευνοϊκούς όρους επιτοκίου. Η εν λόγω εισροή θα υποκαταστήσει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης με μακροπρόθεσμες. Για τους ανωτέρω λόγους, η επίδραση στην χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας κρίνεται ως σημαντική, καθώς θα θέσει τις βάσεις στην εταιρία, αλλά και στις θυγάτρικές της, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα κεφαλαίου κίνησης, που έχουν προκύψει από τις καθυστερήσεις της χρηματοδότησης, με μόνιμο και αποτελεσματικό τρόπο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αφού η εταιρία είναι βέβαιη ως προς τη θετική έκβαση της επικείμενης χρηματοδότησης από την Javes Services Inc., δεν έχει προβεί σε αναζήτηση εναλλακτικών σεναρίων χρηματοδότησης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατά τη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των ομολογιούχων δανειστών και των εκπροσώπων της Javes συζητήθηκε ότι θα πρέπει να εισρεύσουν στην εταιρία 25 εκατ. ευρώ, ποσό εξ' αυτών να διατεθεί για την εξαγορά του καταγγελθέντος ΜΟΔ, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας, όπως επίσης και ότι θα ακολουθήσει νεότερη συμφωνία για την εξαγορά των λοιπών ομολογιακών δανείων.

Κατόπιν τούτων, οι εξελίξεις για την εταιρία τρέχουν και συνεπώς, η εταιρία δεν κρίνει προς το παρόν σκόπιμη τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου για την προστασία της από τις διεκδικήσεις των ομολογιούχων δάνειστών της. Επιπλέον, καθόσον η επικείμενη χρηματοδότηση πρόκειται να επέλθει έως το τέλος Φεβρουαρίου, η διοίκηση δεν εκτιμά ότι θα υπάρξει ζήτημα στη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Η από 27.01.2011 καταγγελία του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου των 17.500.000 ευρώ, μετά των αναλογούντων τόκων, έχει ως άμεση επίπτωση την ισόποση αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας. Η εταιρία δεν έχει κάποια δυνατότητα καταβολής ή εναλλακτικό τρόπο διευθέτησης των υποχρεώσεων, που προκύπτουν, πλην της αναμενόμενης χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρία Javes Services Inc. είναι ειδικού σκοπού, έχει συσταθεί νόμιμα την 1η Ιουλίου 2010 και έχει λάβει ειδικό αριθμό Νο. 1592193, από τον έφορο εταιριών των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Ο ειδικός σκοπός σύστασης της Javes Services Inc. είναι η χρηματοδότηση της εταιρίας "Α.Γ. Πετζετάκις ΑΕ", καθώς και των θυγάτρικών της. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας είναι ο κ. Jurg Rothen.

Produced by