09
ΦΕΒ

Info-Quest: Αλλαγή επωνυμίας σε "Quest Holdings"


Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (Πρώην Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 17/01//2011 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε "Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία" με διακριτικό τίτλο "Quest Holdings".

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την υπ. αρ. πρωτ. Κ2/1066/31-1-2011 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 08/02/2011 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζεται ότι από την 11 Φεβρουαρίου 2011, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε ''Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία'' με διακριτικό τίτλο ''Quest Holdings''.
Produced by