10
ΦΕΒ

Αλουμύλ: Κατέχει το 100% της "Ιντέρνο ΑΒΕΕ"


Η διοίκηση της Αλουμύλ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης ποσοστού 93,66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΒΕΕ, με τη διαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΒΕΕ, για την κάλυψη μέρους ζημιών προηγουμένων χρήσεων και της ταυτόχρονης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, μέσω καταβολής μετρητών, ύψους 300 χιλ. ευρώ.

Produced by