11
ΦΕΒ

Ανδρομέδα: Ματαίωση Γενικής Συνέλευσης, ελλείψει απαρτίας


Ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας και οι κ.κ. μέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22α Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.10-31.12.10 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.10-31.12.10.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.

5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

6. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.

7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Produced by