14
ΦΕΒ

Πλαίσιο: ΑΜΚ της θυγατρικής Plesio Computers JSC


Η Εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΕΒΕ ανακοινώνει ότι η εδρεύουσα στη Σόφια της Βουλγαρίας εταιρεία Plesio Computers JSC, η οποία είναι σε ποσοστό 100% θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας , αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου της κατά το ποσό των 1.662.455,50 Λέβα (850.000,00 Ευρώ περίπου) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων 195.583 μετοχών, με τιμή διαθέσεως κάθε μετοχής 8,5 Λέβα.

Η ως άνω αύξηση, η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την μητρική Εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας, στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και στην ενδυνάμωση της παρουσίας της στην τοπική αγορά.
Produced by