14
ΦΕΒ

Crown: Δημόσια πρόταση της Lomond


Στα 13,50 ευρώ ανα μετοχή ορίστηκε το εύλογο τίμημα για την εξαγορά των μετοχών της Crown από τη Lomond.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:


Η «LOMOND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.E.» (στο εξής η «Εταιρεία»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για λογαριασμό του κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), έναντι €9,74 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης:

1. Στις 14 Φεβρουαρίου 2011, ο ανεξάρτητος αποτιμητής που όρισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία 17/427/9.5.2007 απόφασης (στο εξής η «Απόφαση») του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. προσδιόρισε ότι η «εύλογη αξία» της μετοχής της Εταιρείας ανέρχεται σε €13,50.

2. Ως εκ τούτου, το αρχικώς προσφερθέν αντάλλαγμα των €9,74 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης προσαρμόζεται αντιστοίχως και ανέρχεται πλέον στο ποσό των €13,50 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής το «Προσαρμοσμένο Προσφερόμενο Τίμημα»), σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου και το άρθρο 4 της Απόφασης.

3. Από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά μετοχές της Εταιρείας χρηματιστηριακά ή άλλως σε τιμή ανά μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το Προσαρμοσμένο Προσφερόμενο Τίμημα.

Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του σχετικού πληροφοριακού δελτίου από την Ε.Κ. (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης), ενώ η έναρξη της οικείας περιόδου αποδοχής θα καθοριστεί μετά την ως άνω έγκριση και θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το Νόμο.

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρείας και μόνο σε πρόσωπα που είναι δυνατό να τους απευθυνθεί νόμιμα. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο τέτοιων προσώπων (στο εξής οι «Αλλοδαποί Μέτοχοι») μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής περιοχής, εκτός των χωρών όπου, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, κανόνες ή κανονισμούς, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή αυτής της ανακοίνωσης, του πληροφοριακού δελτίου, της δήλωσης αποδοχής και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ή εντύπου (στο εξής συνολικά τα «Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης») απαγορεύεται ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (στο εξής τέτοιες χώρες θα αναφέρονται ως «Εξαιρούμενες Χώρες»).

2. Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

3. Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ωσάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας του, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

4. Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων των οικείων περιοχών δικαιοδοσίας τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και δεν είστε σίγουρος για τη νομική θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.
Produced by