15
ΦΕΒ

Γενική: Διεύρυνση ζημιών το 2010


Διευρύνθηκαν οι καθαρές ζημίες της Γενικής Τράπεζας το 2010 στα 411 εκατ. ευρώ, απο τα 109,5 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2010, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 162.1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14.6% σε σχέση με το 2009. Η επιδείνωση αυτή των λειτουργικών εσόδων οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τόκους, η οποία
επηρεάστηκε έντονα από την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τα λειτουργικά έξοδα (εκτός προβλέψεων) ανήλθαν στα 155.6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0.8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο Όμιλος συνεχίζει τον αυστηρό έλεγχο στα λειτουργικά έξοδα.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (πριν από προβλέψεις) ανήλθαν στα 6.5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω της μείωσης των λειτουργικών εσόδων.

Η σημαντική επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος επηρέασε αρνητικά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας και είχε ως συνέπεια οι προβλέψεις να ανέλθουν στα 415.2 εκατ. ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά τρεις φορές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

 Με 31 Δεκεμβρίου 2010, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις ανήλθαν στα 3.5 δισεκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11.5% σε σχέση με το Δεκέμβριο 2009.

Με 31 Δεκεμβρίου 2010, οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν στα 2.4 δισεκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 11.5% σε σχέση με το Δεκέμβριο 2009.

Κατά τη διάρκεια του 2010, η Γενική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών ύψους 339,7 εκατ. Ευρώ. Επιπλέον, η Γενική Τράπεζα εξέδωσε προνομιούχες μετοχές, εξαγοράσιμες, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ σωρευτικής απόδοσης, μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Produced by