15
ΦΕΒ

E. K.: Πρόστιμα ύψους 125.500 ευρώ


 Πρόστιμα ύψους 122.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα:

- Επέβαλε πρόστιμο € 100.000 στην εταιρία CAPITAL INVESTORS ASSET MANAGEMENT SPF με έδρα το Λουξεμβούργο, πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Χρ. Αθανασιάδης, διότι παρείχε σε επενδυτές στην Ελλάδα υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 άδεια λειτουργίας. Υπενθυμίζεται, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη υποβάλλει κυρώσεις στον κ. Αθανασιάδη διότι προέβη σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών της ανωτέρω εταιρίας, σε επενδυτές στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου και χωρίς λήψη σχετικής άδειας.

- Επέβαλε πρόστιμο € 7.000 στην εταιρία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχών μετόχων της επί των δικαιωμάτων ψήφου, κατά παράβαση του ν. 3556/2007.

-Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 6.000 στην εταιρία FIRST EUROPEAN RETAIL CORP. SA, διότι δεν γνωστοποίησε μεταβολές συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο ΧΑ εταιρίας, κατά παράβαση του π.δ. 51/1992.

-Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 5.000 στον κ. Σπ. Κούτλα, διότι δεν γνωστοποίησε μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο ΧΑ εταιρίας, κατά παράβαση του π.δ. 51/1992.

- Επέβαλε πρόστιμο ύψους € 4.500 στον κ. Β. Ρέστη, διότι δεν γνωστοποίησε μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο ΧΑ εταιρίας, κατά παράβαση του π.δ. 51/1992.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

- Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας AΝΕΚ ΑΕ για τη δημόσια προσφορά μετοχών της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στo XΑ.

-Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ για τη δημόσια προσφορά μερίδων με αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου.

- Χορήγησε άδεια λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρία DUTTON & CO ΑΕΕΔ.

-Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρίας ΑΚΜ AEEΔ με έδρα τη Γλυφάδα, μετά από αίτημα των μετόχων της εταιρίας.

- Ενέκρινε το πρόγραμμα εκπαίδευσης των προσώπων που απασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Produced by