16
ΦΕΒ

Νηρέας: Στα 85,263 το μετοχικό κεφάλαιο


Στα 85.263.828,82 ευρώ, διαιρούμενο σε 63.629.723 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,34 ευρώ έκαστη, ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Νηρέας, μετά την εισαγωγή 975 νέων μετοχών που προέκυψαν από τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές.

Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9 παρ. 5), προς διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού για τον υπολογισμό και καθορισμό των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου.
Produced by