16
ΦΕΒ

ΟΛΠ: Κερδοφόρο το 2010


"Κερδοφόρα" χαρακτήρισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης την χρήση 2010, της οποίας τα οριστικά αποτελέσματα θα παρουσιασθούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο στις αρχές Μαρτίου. Η αναστροφή της περυσινής ζημιογόνου χρήσης σε κερδοφόρα οφείλεται στη μεσοσταθμική μείωση των συνολικών εξόδων της Εταιρίας κατά 12%.

Η μείωση αυτή προήλθε:

(α) από τη μείωση των αμοιβών τρίτων κατά 31%,

(β) των παροχών προς τρίτους κατά 17%

(γ) της μείωσης του προσωπικού κατά 253 άτομα, γεγονός που επέδρασε σημαντικά στη μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 11%.

Ο κύκλος, τέλος, εργασιών διαμορφώθηκε στα € 122 εκατ.

Σημειώνεται ότι, το 2011 θα είναι έτος θετικών εξελίξεων λόγω (α) συμμετοχής ως leader του Ο.Λ.Π. Α.Ε. στο Αττικό Λιμενικό Σύστημα, (β) επέκτασης των εργασιών του με νέα αναθεωρημένα τιμολόγια, (γ) πλήρους λειτουργίας των θυγατρικών του εταιρειών και (δ) αναδιάρθρωσης του λειτουργικού του μοντέλου.
Produced by