16
ΦΕΒ

Millennium: Ζημιογόνο το 2010. Αύξηση των προβλέψεων


Ζημίες έναντι κερδών και αύξηση προβλέψεων ανακοίνωσε για το 2010 σήμερα η Millennium bank. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι καταθέσεις των πελατών της Millennium Bank ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ και όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση κατόρθωσε να υπερασπίσει την καταθετική της βάση, παρά τα προβλήματα ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά τη διάρκεια του έτους. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων του 2010, (εξαιρουμένων των προβλέψεων και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων), ανήλθαν σε 35 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 3%.

Οι προβλέψεις στο τέλος του 2010 ανήλθαν σε 56,6 εκατ.ευρώ, έναντι 24,7 εκατ.ευρώ το 2009, σημειώνοντας αύξηση 129%, ως αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Οι λειτουργικές δαπάνες διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2009. Η τράπεζα παρουσίασε καθαρές ζημιές 16 εκατ. ευρώ το 2010, έναντι κερδών 9 εκατομμυρίων το 2009, αποτέλεσμα των δυσμενών εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωησ.

Οι χορηγήσεις με καθυστέρηση άνω των 90 ημέρων βρίσκονται στο 60% του μέσου όρου της Ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Η επίπτωση της οικονομικής ύφεσης επί του πιστωτικού κινδύνου εξισορροπήθηκε από τα πολύ καλά ουσιώδη χαρακτηριστικά του δανειακού χαρτοφυλακίου: Υψηλό ποσοστό στεγαστικών δανείων (41% του συνολικού χαρτοφυλακίου, με μέσο ποσοστό χρηματοδότησης - Loan to Value Ratio: 48%), μειούμενο ποσοστό δανείων καταναλωτικής πίστης επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου (13% στο τέλος του 2010). Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1) διαμορφώθηκε στο 9,5%. Η τράπεζα διαθέτει δίκτυο 155 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Millennium bank κ. Rui Coimbra, σε δήλωση του επισημαίνει ότι το 2010 συμπληρώθηκαν 10 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας της Millennium bank στην Ελλάδα, ακολουθώντας ένα καινοτόμο, πελατοκεντρικό μοντέλο, με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. "Το 2010 ήταν ένα έτος με πολλές προκλήσεις για τον τραπεζικό κλάδο, ως αποτέλεσμα του ραγδαία μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Η Millennium bank, απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών, προέβη κατά το προηγούμενο έτος σε αναδιάρθρωση του μοντέλου εταιρικής της διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αναδιοργάνωση του δικτύου της με επικέντρωση στη Λιανική Τραπεζική, καθώς και σε περαιτέρω εστίαση στη συνεπή ανάλυση κινδύνου. Η ξεκάθαρη αυτή στρατηγική συνεχίζεται και το 2011 και μας κάνει να αντιμετωπίζουμε το μέλλον με εμπιστοσύνη, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του Πελάτη, τη διεύρυνση της καταθετικής μας βάσης και τη διατήρηση του καλού δανειακού μας χαρτοφυλακίου, με παράλληλη συνετή διαχείριση της ρευστότητας και διατήρηση της αυστηρής κεφαλαιακής μας πολιτικής", προσθέτει ο κ. Rui Coimbra
Produced by