17
ΦΕΒ

Eurodrip: Αναμένουν αύξηση στις πωλήσεις κατά 14,5% γαι το 2010


Ο Όμιλος Eurodrip ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία κατά τη χρήση 2010 αυξήθηκαν σημαντικά τόσο οι πωλήσεις όσο και η κερδοφορία του ομίλου .

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2010 αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

- Αύξηση πωλήσεων κατά 14,5%, ήτοι στα 68 εκατ. ευρώ από 59,4 εκ ευρώ το 2009

- Αύξηση κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ( E.B.I.T.D.A ) 17,7%, ήτοι στα 9,2 εκ ευρώ από 7,8 εκ ευρώ το 2009 .

- Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 37%, ήτοι στα 4,1 εκατ. ευρώ από 3,03 εκ. ευρώ το 2009 .

Τα βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία του ομίλου Eurodrip οφείλονται ξεκάθαρα στον εξωστρεφή προσανατολισμό του ομίλου, σε μια εποχή όπου η διείσδυσή των Ελληνικών εταιρειών στις ξένες αγορές καθίσταται καθοριστική για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών. Συγκεκριμένα, το 90,6% των ενοποιημένων πωλήσεων του ομίλου πραγματοποιείται στο εξωτερικό, τόσο από την μητρική εταιρεία όσο και μέσω του δικτύου των θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται με παραγωγικές μονάδες σε Η.Π.Α., Τουρκία, Αίγυπτο, Ιορδανία και Περού. Υπενθυμίζεται ότι η Eurodrip δραστηριοποιείται σε 60 χώρες ανά τον κόσμο.

Η αύξηση των μεγεθών επιτεύχθηκε παρά τη σημαντική μείωση των πωλήσεων του ομίλου στην ελληνική αγορά.

Για το 2011, ο Όμιλος Eurodrip, εστιάζοντας στην ενίσχυση του δικτύου των θυγατρικών της και εμπλουτίζοντας την γκάμα των προϊόντων της, θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και αναμένει περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας της. Σε επίπεδο ενοποιημένου τζίρου για το 2011 αναμένεται περαιτερω οργανική ανάπτυξη 11% και αύξηση κερδοφορίας κατά 20%.

Οι οικονομικές καταστάσεις του 12μήνου 2010 θα δημοσιευθούν την 12.03.2011.
Produced by