17
ΦΕΒ

Πετζετάκις: Διευκρινίσεις για ομολογιακά δάνεια


 Στο ποσό των 121.914.123 ευρώ ανέρχεται η συνολική ονομαστική αξία των ομολογιακών δανείων της Πετζετάκις ΑΕ, ενώ το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων τόκων ανέρχεται στο ποσό των 8.800.318,71 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία έχει συνάψει 3 ομολογιακά δάνεια: ένα μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, ύψους 17.500.000 ευρώ, με σταθερό επιτόκιο, οι δεδουλευμένοι τόκοι του οποίου ανέρχονται στο ποσό των 3.275.932,10 ευρώ, το οποίο και καταγγέλθηκε την 27.01.2011, ένα ομολογιακό δάνειο, ύψους 80.336.323 ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο, οι δεδουλευμένοι τόκοι του οποίου ανέρχονται στο ποσό των 5.524.386,61 ευρώ, ενώ οι κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι του ανέρχονται στο ποσό των 3.575.894,27 ευρώ, το οποίο και καταγγέλθηκε την 14.02.2011 και ένα ομολογιακό δάνειο, ύψους 24.077.800 ευρώ, με μηδενικό επιτόκιο, το οποίο και καταγγέλθηκε την 14.02.2011.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι του συνόλου των ομολογιακών δανείων, κατά την 30.09.2010, είχαν ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συμπεριλαμβάνονταν στη σημείωση 14, ενώ την 31/12/2010 το ύψος τους ανήλθε στο ποσό των 8.641.281 ευρώ και θα συμπεριληφθεί στις οικείες οικονομικές καταστάσεις.

Οι λόγοι καταγγελίας των δανείων ήταν η μη πληρωμή, η αλυσιδωτή καταγγελία, καθώς και η μη επίτευξη οικονομικών δεσμεύσεων. Επισημαίνεται ότι η εξαγορά και η αναδιάρθρωση του συνόλου των ανωτέρω καταγγελθέντων ομολογιακών δανείων τελεί ήδη σε διαπραγμάτευση με τη χρηματοδότρια εταιρεία "Javes Services Inc." και αναμένεται η τελική έκβαση αυτής.

Επίσης, μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01-30.09.2010, κατέστησαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι Δημοσίου, ύψους 2.391.000 ευρώ, ασφαλιστικών Ταμείων, ύψους 2.848.000 ευρώ, μισθοδοσίας, ύψους 1.920.000 ευρώ, και μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να υφίστανται ληξιπρόθεσμα τα ανωτέρω ποσά. Έως και σήμερα, οι επίδικες αξιώσεις, που έχουν εγερθεί, ανέρχονται στο ποσό των 3 600.000 ευρώ. Αντίστοιχα, σε επίπεδο λοιπών θυγατρικών, δηλαδή "Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος ΑΒΕΕ", καθώς και "Induplas S.p.A", οι υποχρεώσεις τους, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έναντι Δημοσίου, ασφαλιστικών Ταμείων και μισθοδοσίας, είναι συνολικού ποσού 5.247.000 ευρώ.

Αναφορικά με την καθυστέρηση της νέας χρηματοδότησης και των επιπτώσεών της στις δραστηριότητες του ομίλου, αναφέρεται ότι η εν λόγω καθυστέρηση έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις, καθώς η εταιρεία λειτουργεί σε καθεστώς μηδενικής ρευστότητας, με συνεχόμενη διεύρυνση ζημίων.

Η διοίκηση του ομίλου διευκρινίζει ότι το ποσό της 1ης φάσης της νέας χρηματοδότησης από την "Javes Services Inc." θα καλύψει και θα ρυθμίσει, μεταξύ άλλων, τις άμεσες υποχρεώσεις της εταιρείας και του ομίλου, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και την αποκατάσταση των κεφαλαίων κίνησης, που θα επιτρέψει τη σταδιακή ανάκαμψη των δραστηριοτήτων του ομίλου.Produced by