18
ΦΕΒ

Γενική: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων


Η GENIKI Bank, ανακοινώνει ότι την 17/02/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 3.289 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από € 0,72 σε €7,20, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 354.998.669 σε 35.499.866 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 10 παλαιών μετοχών, όπως αποφασίσθηκε στην από 09.07.2010 Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. Κ2-6929/03.08.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 6.612,59 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2,0105 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή. Το παραπάνω ποσό, θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Διεύθυνση Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα, τηλ. 210-36 94 100), στο όνομα της εταιρείας και για λογαριασμό των δικαιούχων μετόχων, όπως αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της ΕΧΑΕ την 12/08/2010 (record date).

Οι δικαιούχοι μέτοχοι, προκειμένου να εισπράξουν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το αναλογούν ποσό (προϊόν εκποίησης του κλασματικού δικαιώματος μίας μετοχής) θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με τη Μονάδα Σχέσεων Επενδυτών και Μετοχολογίου της Τράπεζας (τηλ. 210-6975476), προκειμένου να λάβουν σχετική ονομαστική βεβαίωση είσπραξης, την οποία θα καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους.
Produced by