18
ΦΕΒ

ΜΡΒ: Στις 23/2 η διαπραγμάτευση των 488.167.604 νέων μετοχών


Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, 2011, θα αρχίσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου η διαπραγμάτευση των 488.167.604 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Marfin Popular Bank, ονομαστικής αξίας €0,85, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 11/11/2010.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (στις 18/02/2011) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ενέκριναν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 488.167.604 νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Κατόπιν τούτου, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε €1.244.827.390,20 διαιρεμένο σε 1.464.502.812 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,85 ευρώ.
Produced by