22
ΦΕΒ

Χατζηϊωάννου: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου


Η ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι επήλθε μεταβολή στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ειδικότερα, ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, εκλέχτηκε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής ΔΣ) της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Δημήτριου Παπούλη, Γενικού Διευθυντή και εκτελεστικού μέλους του ΔΣ. Σημειωτέο ότι ο κ. Παπούλης διατηρεί τα καθήκοντά του ως Γενικός Διευθυντή της Εταιρίας. Μετά την ως άνω αλλαγή, η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. Σάββας Χατζηιώαννου του Δωρόθεου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Αθανάσιος Χατζηιώαννου του Δωρόθεου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Παναγιώτη, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος
4. Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος Δουλαβέρης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Βασίλειος Τσίγκανος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την 30/06/2012.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει ως είχε και διαμορφώνεται ως κάτωθι:
Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, Πρόεδρος

Νικόλαος Δουλαβέρης του Γεωργίου, Μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος του Παναγιώτη, Μέλος
Produced by