22
ΦΕΒ

ΑΝΕΚ: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ


Η ΑΝΕΚ σε απάντηση της από 17-2-2011 επιστολής του ΧΑ, γνωστοποιεί ότι οι βασικοί μέτοχοι δεν ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους αναφορικά με την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4.1.4.1.2. παρ. ε του Κανονισμού του Χ.Α.

Αναλυτικότερα, επισημαίνεται ότι εν συνεχεία των από 19/12/2010 ανακοινώσεων της Εταιρείας σχετικά με τις αποφάσεις της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών και της Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων προνομιούχων μετοχών περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 25.202.998,50€ με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών, υπέρ των παλαιών μετόχων και σε σχέση με την αναφορά στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας προς τις Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με την οποία οι προθέσεις του βασικού μετόχου για την διατήρηση ή μη του ποσοστού του θα ανακοινώνονταν στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι δεν έγινε σχετική ανακοίνωση διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4.1.4.1.2. παρ. ε του Κανονισμού του Χ.Α.
Produced by