24
ΦΕΒ

ΕΛΠΕ: Στα 180 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 2010


Στα 180 εκατ. ευρώ ανακοινώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια για το 2010. Στο δ΄τρίμηνο τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 50εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2010 επηρεάστηκαν θετικά από τη βελτίωση στο διεθνές περιβάλλον διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια, την αυξανόμενη συνεισφορά των δραστηριοτήτων του εξωτερικού και των εξαγωγών του Ομίλου, την συνεισφορά από τις δραστηριότητες Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και τα προγράμματα βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, που υλοποιούνται από το 2008 σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου. Τα πιο πάνω αντιστάθμισαν τα προβλήματα από τις αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική αγορά, η οποία για πρώτη φορά το 2010 κατέγραψε μείωση στην ζήτηση για πετρελαιοειδή προϊόντα της τάξεως του 14%.

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €474εκ., ενώ τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA, τα οποία διαφοροποιούνται κυρίως λόγω της επίπτωσης των τιμών αργού πετρελαίου, ανήλθαν σε €501εκ. και –αν ληφθεί υπόψη η επίπτωση της έκτακτης δαπάνης για την εθελουσία αποχώρηση προσωπικού, η οποία επιβάρυνε τη περσινή χρήση –είναι στα ίδια επίπεδα με το 2009. Αντίστοιχα, σε επίπεδο καθαρών κερδών, τα συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €205εκ., αυξημένα κατά 18%, ενώ τα δημοσιευμένα Καθαρά κέρδη ύψους €180εκ. επηρεάστηκαν από την έκτακτη εισφορά φόρων επί των κερδών του 2009, καθώς επίσης από την τροποποίηση της φορολογίας επί των μερισμάτων.

Όσον αφορά την στρατηγική του Ομίλου, στον τομέα των επενδύσεων, συνεχίζεται η υλοποίηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα για το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, οι εργασίες μηχανολογικής ανέγερσης ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2010 και κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης τον Φεβρουάριο του 2011, ξεκίνησε η ένταξη των νέων μονάδων στη λειτουργία του διυλιστηρίου. Ο εκσυγχρονισμός του διυλιστηρίου Ελευσίνας, που είναι στη φάση της μηχανολογικής ανέγερσης, προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό με ποσοστό εργασιών άνω του 80% και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Β’ εξαμήνου του 2011.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, ο Όμιλος, μετά τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, συμφώνησε τον Δεκέμβριο του 2010 για την μεταβίβαση 70% των δικαιωμάτων του στην περιοχή West Obayed, στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου και την συνεργασία με τρίτους για την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη στην εν λόγω περιοχή.

Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση της εταιρείας, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις της ελληνικής αγοράς, ο Όμιλος διατηρεί το πλεονέκτημα της ισχυρής χρηματοοικονομικής του θέσης και μέσα από μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πηγές χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδυτικών του σχεδίων. Συγκεκριμένα, εντός του 2010, ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει επιπλέον χρηματοδοτικές γραμμές ύψους €1δισ. Περίπου, εκ των οποίων ποσό €750εκ. έχει ήδη εκταμιευθεί.

Με βάση τα αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη συνολικά τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διατήρηση του συνολικού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2010 στα ίδια επίπεδα με το 2009 στα €0,45 ανά μετοχή (προ φόρων και παρακρατήσεων).
Produced by