25
ΦΕΒ

Trastor: Στα € 0,10 ανά μετοχή το μέρισμα


Tην διανομή για την χρήση 2010, συνολικού ποσού € 5.488.824,00, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor .

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την Τρίτη 1η Μαρτίου 2011 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2010 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 3.3.2011 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη 9.3.2011, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. με έναν από τους εξής τρόπους:

- μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς
- σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος
- εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών υποβάλλοντας σχετική αίτηση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος, το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων.
Produced by