28
ΦΕΒ

ΓΕΒΚΑ: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 30 Δεκεμβρίου 2010 ενημέρωσής μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Υπογράφηκε στις 25.02.2011, μεταξύ της εταιρίας μας και της ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., η σύμβαση για την έκδοση κοινού έγχαρτου, πενταετούς διάρκειας ομολογιακού δανείου ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.500.000 ), με μοναδικό ομολογιούχο δανειστή και διαχειριστή πληρωμών την ανωτέρω τράπεζα.

Όσον αφορά την έκδοση των υπολοίπων δύο ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000 €) που θα καλύψουν κατά δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) εκάστη, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., θα εκδοθούν εντός της τρέχουσας χρήσης εφόσον οι χρηματοοικονομικές ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
Produced by