28
ΦΕΒ

ΤΕΞΑΠΡΕΤ: Ενέργειες για έξοδο των μετοχών από την κατηγορία της επιτήρησης


 Κάθε δυνατή προσπάθεια για την έξοδο των μετοχών της ΤΕΞΑΠΡΕΤ από την κατηγορία της επιτήρησης καταβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως επισημαίνει σε σχετική επιστολή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι, οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 30.06.2009 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2009 αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της εταιρείας από την 09.10.2009 στην κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του.

Στις προσπάθειες που καταβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται η πώληση ορισμένων μηχανημάτων της παραγωγής, σε εταιρεία του εξωτερικού, τα οποία παρέμεναν ανεκμετάλλευτα κατά την παρούσα φάση και η ενοικίαση μέρους των μεγάλων αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας και η εκμετάλλευσή τους σε κάθε είδους επενδυτική δραστηριότητα αξιοποίησης ακινήτων (real estate).

Οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας προχώρησαν κατά την προηγούμενη χρήση, στη σύναψη δανεισμού για την αγορά ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας, με το προϊόν του οποίου καλύφθηκαν άμεσα οι υποχρεώσεις των αποδοχών, των αποζημιώσεων και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009.

Άμεσος στόχος της διοίκησης είναι η αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας, με κάθε πρόσφορο τρόπο και προς τον σκοπό αυτό κινούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες, ενώ η οποιαδήποτε εκμετάλλευση των ακινήτων της θα μπορέσει να αποφέρει έσοδα για την κάλυψη των υποχρεώσεων.

Produced by