28
ΦΕΒ

Alpha ΑΣΤΑΚ: Πτώση της κερδοφορίας το 2010


Στα 3,6 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσεως του 2010 της Alpha Αστικά Ακίνητα, έναντι 4,0 εκατ. ευρώ το 2009.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 12,5 εκατ. ευρώ όσο και κατά την προηγούμενη χρήση.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα απεφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.


Τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 θα δημοσιευθούν την 3η Μαρτίου 2011.
Produced by