28
ΦΕΒ

Marfin Popular: Κάμψη της κερδοφορίας το 2010


Υποχώρησαν κατά 49,9% στα 87,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Marfin Popular Bank για το 2010. Εξαιρουμένης της έκτακτης εισφοράς τα κέρδη διαμορφωθήκαν στα 95,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
  
- Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €709.5 εκατ. το 2010, ενισχυμένα κατά 12% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης του ενεργητικού, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου κατά 10 μ.β. σε ετήσια βάση. Η βελτίωση του περιθωρίου οφείλεται κυρίως στην περαιτέρω ανατιμολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού στην Ελλάδα.

- Τα οργανικά έσοδα από τραπεζικές εργασίες διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, καθώς αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €910.0 εκατ. το 2010, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην ποιότητα των εσόδων. Το σύνολο των εσόδων παρουσίασε 6% μείωση σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών και άλλων εσόδων κατά 52%, και διαμορφώθηκε σε €1,012.4 εκατ. το 2010.

- Το σύνολο των δανείων και των καταθέσεων του Ομίλου ενισχύθηκε κατά 6% και 7% αντίστοιχα σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης του συστήματος στον Ελλαδικό χώρο.

Όπως σημειώνεται, "η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού παρουσιάζεται βελτιωμένη στην Κύπρο και στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού αύξησης των νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά 21% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7.3% το 2010, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων έχει διατηρηθεί σταθερά στο 51% τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα".

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους, αναπροσαρμοσμένα για την έκτακτη φορολογική εισφορά, σημείωσαν 45% μείωση σε ετήσια βάση σε €95.3 εκατ. για το 2010, έχοντας επηρεαστεί κυρίως από τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έσοδα που κατέγραψε ο Όμιλος την ίδια περίοδο. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €87.1 εκατ. για το 2010, σημειώνοντας πτώση 50% σε ετήσια βάση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΡΒ θα εγκρίνει τα τελικά αποτελέσματα για τη χρήση 2010 και θα αποφασίσει αναφορικά με τη μερισματική πολιτική στην επόμενη συνεδρίασή του.
Produced by