02
ΜΑΡ

Eurobank Properties: Διανομή μερίσματος €0,53 ανά μετοχή το 2010


Τη διανομή μερίσματος 0,53 Ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2010, ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, το Δεκέμβριο του 2010 το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,38 ευρώ ανά μετοχή.

Η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος θα γνωστοποιηθούν με μελλοντική ανακοίνωση.
Produced by