02
ΜΑΡ

Σάνυο: Μειωμένα κέρδη 2010 για την θυγατρική εταιρεία Εξέλιξη Επενδυτική


Ενοποιημένα κέρδη ύψους 1.016.901 ευρώ εμφάνισε το 2010 η εταιρία Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λιμιτεδ, θυγατρική εταιρεία της Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική, μειωμένα κατά περίπου 40,6%, σε σύγκριση με κέρδη ύψους 1.716.075 ευρώ κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα οικονομικά περιλαμβάνουν αποτελέσματα της εταιρείας καθώς και τα αποτελέσματα των θυγατρικών της εταιρειών Exelixi Shipping Management Ltd, Shelton Shipping & Trading Corporation, Neda International SA, Gortynia Shipping SA και της συνδεδεμένης εταιρείας Romylia Shipping Co. Ltd.

Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στον προγραμματισμένο υποχρεωτικό δεξαμενισμό για συντήρηση των δύο πλοίων που ανήκουν στις δύο θυγατρικές εταιρείες Neda International SA και Gortynia Shipping SA, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό τομέα. Το κέρδος ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση το κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της εταιρείας και τον μεσοσταθμικό αριθμό των εκδομένων μετοχών της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους 2010.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 7.771.666 συνήθεις μετοχές και 26.228.334 μετοχές τάξης Β', όλες ονομαστικής αξίας 0,29 ευρώ η κάθε μία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εξαρτημένες εταιρείες Neda International SA και Gortynia Shipping SA, πλοιοκτήτριες των πλοίων mv Arcadia και mv Stavros P αντίστοιχα, ολοκλήρωσαν τις επαναδιαπραγματεύσεις των όρων ναύλωσης των ως άνω πλοίων με τους ναυλωτές τους καθώς και των όρων των δανειακών υποχρεώσεών τους με τις πιστώτριες τράπεζες.

Produced by