02
ΜΑΡ

Interinvest: Ο κ. Μ.Μπαμπέκος προσωρινός εκκαθαριστής της εταιρείας


 Τη σύνταξη της απογραφής και του ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης, καθώς και την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, μετά τη θέση της εταιρείας Interinvest σε εκκαθάριση, ανέλαβε ο κ. Μελέτιος Μπαμπέκος του Παναγιώτη. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μπαμπέκος ορίζεται ως προσωρινός εκκαθαριστής της εταιρείας, μέχρι τη συζητήση της αίτησης για το διορισμό οριστικού εκκαθαριστή στις 04.04.2011.

Ειδικότερα, ο κ. Μπαμπέκος αναλαμβάνει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

- την πρόσκληση για αναγγελία δανειστών και την επαλήθευση των απαιτήσεων,

- την υποβολή αιτήσεων για έναρξη και πραγματοποίηση φορολογικού και ασφαλιστικού ελέγχου,

- τη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων και

- την πληρωμή και είσπραξη τρεχουσών συναλλαγών.

Produced by