02
ΜΑΡ

Sato: Μεταβίβαση συμμετοχής από τις εταιρείες ΤΤC και Sato Office GmbH


Στη μεταβίβαση ολόκληρου του ποσοστού συμμέτοχής της (99,85% του μετοχικού κεφαλαίου) στην εδρεύουσα στην Τουρκία εταιρεία "TCC-The Chair Company Buro Koltuk Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi" έναντι 1,9 εκατ. ευρώ, στους κ.κ. Mustafa Yilmaz και Ahmet Durak προχώρησε η "Sato Ανώνυμη Εταιρεία Ειδών Γραφείου και Σπιτιού".

Επίσης, η εταιρεία προέβη στη μεταβίβαση ολόκληρου του ποσοστού συμμέτοχής της (100% του μετοχικού κεφαλαίου) στην εδρεύουσα στη Γερμανία "SATO Office GmbH", στην εταιρεία "Nowy Styl Sp. Z.o.o.". Από την εν λόγω συναλλαγή, θα εισπραχθεί ποσό 5,15 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ανωτέρω συναλλαγές δεν θα έχουν επίπτωση στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2011, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 2010 θα επιβαρυνθούν με απομείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού κατά 3,2 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η τιμή πώλησης.

Η εταιρεία υλοποιεί επιχειρησιακό σχέδιο εστίασης στα στρατηγικά της Brands SATO και ENTOS και στις αποδοτικότερες δραστηριότητες, αποεπενδύοντας από επιλεγμένα σημεία και brands και ενισχύοντας την προϊοντική της γκάμα και τις λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών και Logistics.

Παράλληλα, εφαρμόζει ήδη προγράμματα μείωσης δαπανών και κεφαλαίου κίνησης, ενώ προγραμματίζει μείωση υποχρεώσεων.

Produced by