02
ΜΑΡ

Πλαίσιο: Στα 3,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων το 2010 για τον Όμιλο


Στα 3,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων για τον Όμιλο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS για το 2010, μη λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη εισφορά.

Με ταμείο 24,8 εκ. ευρώ έκλεισε τη χρήση του 2010 η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, ενώ ο ομολογιακός δανεισμός ήταν 23,1 εκ. ευρώ και ο δανεισμός για το κεφάλαιο κίνησης ήταν μηδενικός.

Η εξυγίανση του αποθέματος με σημαντική μείωση του κατά 24,7 εκ. €, των απαιτήσεων κατά 11,1 εκ. ευρώ και των υποχρεώσεων κατά 21,6 εκ. ευρώ εξασφαλίζουν στον Όμιλο την ταμειακή ρευστότητα όχι μόνο για να διαχειριστεί την κρίση, αλλά και για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν.

Με σημαντική μείωση των εξόδων κατά 9,3% (κατά 5,9 εκ. €) και διατήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, ο Όμιλος πέτυχε κερδοφορία με 5,1 εκ. ευρώ Κέρδη Προ Φόρων.

Τέλος, ο Όμιλος πέτυχε πωλήσεις 358,2 εκ. €, μείωση πωλήσεων μόνο κατά 8,1%, σημειώνοντας σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς αποδεικνύοντας έτσι την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών του.

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον , η Tιοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,05 € ανά μετοχή από τα κέρδη του 2010 (μικτό ποσό).

Produced by