03
ΜΑΡ

Βάρδας: "Πράσινο φως" από Ε.Κ. για squeeze out


Το αίτημα της Θ. Β. Fashion για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της Βάρδας ΑΒΕΕ ενέκρινε η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση: 

Η ΒΑΡΔΑΣ κατόπιν σχετικής προς αυτήν γνωστοποιήσεως της εταιρείας Θ.Β. FASHION ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθμ. 34/578/24.2.2011 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

(α) Ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας "Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ", (εφεξής "ο Εξαγοράζων") για την, κατ άρθρα 27 ν. 3461/2006 και 2 της υπ' αριθμ. 4/403/8.11.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ που δεν κατέχει ο Εξαγοράζων και ο κ. Θεόδωρος Βάρδας, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Εξαγοράζοντα.

(β) Όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ την 18η Μαρτίου 2011.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 4/403/8.11.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Κ. 2415/11.2.2011 αίτημα του Εξαγοράζοντος, εκείνος θα καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους ευρώ 1,10 ανά εξαγοραζόμενη μετοχή, ως ακολούθως:

(α) Στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), προκειμένου αυτή με τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών εκείνων των δικαιούχων μετόχων της ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ, που έχουν παράσχει στους χειριστές τους εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ εκείνων των δικαιούχων μετόχων της ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κατά τα ανωτέρω τους χειριστές τους.

3. Σημειώνεται ότι η καταβολή των ανερχόμενων σήμερα σε ποσοστό 0,16% δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ της ΕΧΑΕ τα οποία βαρύνουν τους μεταβιβάζοντες μετόχους αναφορικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των εξαγοραζόμενων μετοχών θα πραγματοποιηθεί από τον Εξαγοράζοντα, ενώ ο φόρος μεταβίβασης τρέχοντος ποσοστού 0,15% θα βαρύνει τους μεταβιβάζοντες μετόχους, ως ομοίως προβλεπόταν και για τις μεταβιβασθείσες στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης μετοχές.

4. Η καταβολή του τιμήματος των 1,10 ευρώ ανά εξαγοραζόμενη μετοχή (μείον το φόρο μεταβίβασης, που θα παρακρατηθεί από την ΕΧΑΕ) θα λάβει χώρα τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ.


Produced by