03
ΜΑΡ

Ευρωσύμβουλοι: Πώληση του 9,86% της εταιρίας από την Demco Insurance


Η εταιρία "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 3.3.2011 σχετικής ενημέρωσης προς την εταιρεία μας, ότι:

η μέτοχος της εταιρίας "DEMCO INSURANCE LTD" , προέβη την Τετάρτη 2.3.2011 σε πώληση 725.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,86% του μετοχικού κεφαλαίου της και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

Μετά την συγκεκριμένη πώληση η μέτοχος της εταιρίας "DEMCO INSURANCE LTD" κατέχει 80.184 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,09% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.
Produced by